Skip to content

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH

  • Quản lý phạm vi hợp đồng.
  • Quản lý việc phối hợp, kết nối giức các thành phần và giai đoạn thi công.
  • Quản lý tiến độ.
  • Quản lý chi phí.
  • Quản lý chất lượng.
  • Quản lý nguồn lực.
  • Quản lý quy trình báo cáo; họp công trường và trao đổi thông tin với các bên.
  • Quản lý rủi ro.
  • Quản lý thầu phụ và nhà cung cấp.